3536بسته 30 عددی پیچ 4سو

مناسب ذستگاه های هواووی و سامسونگ