آیسی بیسباند و فلش اس رم به همراه پروگرام و IMEI/SN

آنلاک فکتوری.

بدون مشکل آیکلود برای IMEI های تکراری

مناسب برای رفع اررور 3194 و اررور 71ریستور  قسمت بیسباند