بیس باند فول پروگرام HUAWEI P6-U06 

پس از نصب سریال از NULL به 00449XXXXXXXXXX تبدیل میشود که می بایست برای ترمیم آن با یکی از باکسهای موجود مانند ZZ-Key و یا سیگما/Sigma اقدام نمود

پس از نصب این قطعه گوشی باید کاملا بالا بیاید و به هیج فلش یا پروگرامی نیاز ندارد

i9811-v2.1c-Xg626-300x238