آی سی تغذیه هواوی مانند G610/G700 و غیره

MTK6320GA