فایل دامپ برای پروگرام کردن هارد های خام برای مدل G610-U20 قابل استفاده در

ATF/Easy-Jtag/GPGeMMC

G610-U2-_Dumps