G6-U00 eMMC هارد پروگرام شده  اصل با کارکرد 100% تضمینی

67 68