G6-U10 eMMC هارد پروگرام شده  اصل با کارکرد 100% تضمینی

67 68