سی پی یو مدل MSM8225 برای هواوی Y300-0100 با ضمانت 100% اصلی 

پروگرام شده109