سی پی یو مدل MSM7227 برای HTC Desire Vبا ضمانت 100% اصلی 

پروگرام شده