سی پی یو مدل MSM8225 برای HTC Desire Xبا ضمانت 100% اصلی 

پروگرام شده109